Splošna matura

Splošna matura iz filozofije se opravlja v skladu z Maturitetnim izpitnim katalogom ustreznega leta in Predmetnim izpitnim katalogom za splošno maturo – filozofija. Oba sta dostopna na spletni strani državnega izpitnega centra (www.ric.si), kjer so objavljene tudi številne druge informacije, relevantne za pripravo na maturo in za izvedbo mature. Pri učenju na daljavo dijakom lahko koristijo tudi tam objavljene naloge in rešitve iz preteklih let (glej: izpitne pole in navodila za ocenjevanje).  Poleg izpitnih pol in nalog na spodnji povezavi, dijaki, ki se učijo na daljavo, najdejo v elektronsko obliko prenešene izvode filozofske revije za učitelje filozofije, dijake in študente (FNM).

Spletna povezava:

https://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/filozofija/

Priprava na maturo na daljavo iz filozofije zaenkrat ni mogoča, prav tako ni mogoče opravljanje izpitov mature na daljavo. Dijak jo opravlja na šoli, na kateri je (bil) vpisan.

Predmetni izpitni katalog  za splošno maturo iz filozofije navaja, da je filozofija kot izbirni predmet splošne mature sestavljena iz treh samostojnih in smiselno povezanih delov. Prvi del je namenjen poglobljenemu študiju izvirnega filozofskega besedila, drugi spoznavanju klasične filozofske teme, tretji pa samostojni izdelavi seminarske naloge.Katalog je odprt za različne pristope in omogoča celo paleto individualnih programov, vnaprej navedeni izpitni cilji in enotna merila ocenjevanja pa zagotavljajo medsebojno primerljivost dosežene izobrazbe.

Učni načrt predvideva, da učitelj izbere eno besedilo in eno temo. Izbira teme je prepuščena učitelju, vendar je priporočeno, da izbiro opravi skupaj z dijaki in jim s tem temo čim bolj približa. V tem smislu so vse vsebine v učnem načrtu izbirne. Katalog splošne mature temu sledi, zato so v njem navedena vsa besedila in vse teme, med katerimi kandidati izbirajo; ustrezno temu so strukturirane tudi izpitne pole.

Pri temi navedeni pojmi so najosnovnejša strokovna terminologija, ki bo uporabljena ob postavitvi vprašanj pri izpitu. Od kandidata se pričakuje, da bo znal problematizirati in uporabiti večino navedenih pojmov ter premisliti z njimi povezane probleme.

Splošna matura iz filozofije poteka na osnovni ravni. Izpit splošne mature iz filozofije je sestavljen iz pisnega dela in seminarske naloge. Zunanji del izpita predstavlja pisni del,ki prispeva 80% ocene in je sestavljen iz dveh izpitnih pol: komentarja besedila in filozofskega eseja. Zunanji del ocenijo zunanji ocenjevalci. Notranji del pa predstavlja seminarska naloga, ki jo izdela kandidat pod vodstvom učitelja – mentorja, slednji jo tudi oceni in predstavlja 20% ocene.

(Več in podrobneje v Predmetnem izpitnem katalogu, dostopnem na spletni strani Državnega izpitnega centra.)